Current Administrators

Position

Name

TUST Council Chairman

Han Jinyu

Vice-Chairperson

Lu Fuping

Zhang Aihua

Feng Cuiling

Xing Jun

 

Position

Name

President

Lu Fuping

Vice President

An Yujian

Cheng Bowen

Tianjin University of Science & Technology

1038 Dagu Nanlu, Hexi District, Tianjin, P.R.china