Current Administrators

Position Name
Chancellor Yu Shaoping
Vice Chancellor Han Jinyu
Xia Jingbo
Zhang Aihua
Xing Jun


Position Name
President Han Jinyu
Vice President Lu Fuping
Li Zhanyong

Tianjin University of Science & Technology

1038 Dagu Nanlu, Hexi District, Tianjin, P.R.china